Kampioen van Nederland BV Den Helder: 1980 Junioren - aspiranten 1983 Junioren 1984 Junioren - Kadetten 1985 Dames 1 - aspiranten 1986 Junioren - aspiranten 1987 Junioren - aspiranten 1988 Dames 1 - aspiranten 1989 Dames 1 - junioren - kadetten - aspiranten 1990 Dames 1 - junioren - kadetten - aspiranten - mini's 1991 Dames 1 - junioren - kadetten - aspiranten - mini's 1992 Junioren - kadetten - aspiranten - mini's 1993 Junioren - mini's 1994 Junioren - kadetten - aspiranten 1995 Kadetten - aspiranten 1996 Dames 1 1997 Kadetten - aspiranten - mini's 1998 Dames 1 - junioren - aspiranten - mini's 1999 Dames 1 - kadetten - mini's 2000 Dames 1 - junioren - kadetten - aspiranten 2001 Kadetten - aspiranten - mini's 2002 Junioren - mini's 2003 Kadetten - mini's 2004 Dames 1 - junioren - kadetten - aspiranten 2005 Dames 1 - kadetten - aspiranten 2006 Dames 1 - junioren - kadetten 2008 Dames 1 - U14 2009 Dames 1 - U20 - U16 2012 U18 2017 U14 2019 U12.1 & U18.1 Bekerkampioen van Nederland: 1979 Junioren 1980 Junioren 1983 Junioren 1984 Junioren 1986 Junioren 1987 Junioren 1992 Dames 1 - junioren 1993 Dames 1 - junioren 1994 Junioren 1996 Dames 1 1997 junioren 1998 Dames 1 1999 Dames 1 - junioren 2000 Junioren 2003 Junioren 2004 Junioren 2005 Junioren 2006 Junioren 2007 Dames 1 - junioren 2021 Dames 1 Winnaar Final Four: 1995 - 1996 - 1998 - 1999 - 2001 - 2004 - 2007


Huishoudelijk reglement BV Den Helder


Artikel 1 Leden

1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten zijn toegelaten tot het lidmaatschap. 2. De vereniging kent leden en jeugdleden tot 18jaar. 3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat lid van verdienste of erelid verlenen. 4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de sportbond aan te geven wijze. 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de sportbond. 6. Van deze leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet te schaden. 7. De leden zijn tevens gehouden de statuten en reglementen van de sportbond, de besluiten van een orgaan van de sportbond, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.

Artikel 2 Contributie

1. De contributieregeling kent 5 tarieven, te weten: a. U10 €16,50; U12 €19,50; U14/U16/U18 €20,50; U20 €22,50; overige leden €23,50 b. Degene aan wie het predicaat lid van verdienste of erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie evenals niet spelende leden die actief zijn in de ondersteunende taken. c. Leden die tweemaal of meer trainen per week, betalen € 60 op jaar basis te betalen in twee termijnen van €30. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. d. De contributie wordt maandelijks via een automatische incasso geïnd. 2. Het bestuur heeft de bevoegdheid het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen als na herhaalde aanmaning, niet aan alle geldelijke verplichtingen zijn voldaan. 3. Ontheffing van het betalen van contributie kan tevens verleend worden indien een speelster langdurig geblesseerd is en daarbij een dokters attest kan overhandigen waarin de dokter aangeeft dat de speelster langdurig niet kan en mag basketballen. De afdracht aan de bond dient wel door de betrokkene betaald te worden.

Artikel 3 Straffen

1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de sportbond of waardoor de belangen van de sportbond, dan wel van de basketbal sport in het algemeen worden geschaad. 2. Ieder lid dient zich te gedragen conform de gedragsregels van de vereniging, de Nederlandse Basketball Bond en de wet. Zoals daar zijn: a. niet voldoen aan de verplichting om als scheidsrechter op te treden b. misdragingen tijden en rond de wedstrijden en trainingen. c. niet op komen dagen, zonder bericht, bij de wedstrijden waardoor de wedstrijd geen doorgang kan vinden. De kosten worden verhaald op de desbetreffende speelster(s).

3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in het eerste lid onder a en b kunnen de volgende straffen worden opgelegd: - berisping - boete tot een maximum van € 100,- - schorsing - royement (ontzetting uit het lidmaatschap). 4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. b. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave der reden(en) van het besluit in kennis gesteld. 6. a. Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. b. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.

Artikel 4 Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste voorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en neemt in spoedeisende zaken beslissingen. Zij is daarvan verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur. Eventueel kan een vierde lid benoemd worden: een vice-voorzitter. Een combinatie secretaris/penningmeester is mogelijk evenals de combinatie secretaris/vice-voorzitter.

Het algemeen bestuur verdeelt de volgende functies: • Contributie incasso • Promotie/ communicatie • Technische zaken • Scheidsrechterzaken • Wedstrijdzaken • Ledenadministratie • Sponsorwerving en -beheer

Artikel 5 Vergaderingen bestuur

1. Het algemeen bestuur vergadert tien keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden of de voorzitter dit nodig achten. 2. Het dagelijks bestuur vergadert een per maand, tenzij er geen agendapunten zijn. Het algemeen bestuur wordt op de eerstvolgende vergadering op de hoogte gebracht. 3. Er kan vergaderd worden als toevallig alle bestuursleden bij elkaar zijn. 4. Bij spoed kunnen bestuursleden door het dagelijks bestuur (telefonisch, per e-mail of sms) geraadpleegd worden, op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering wordt nader gerapporteerd.

Artikel 6 Aftreden bestuur

1. Bestuursleden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de algemene ledenvergadering. 2. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij erop wordt toegezien dat steeds voldoende ingewerkte bestuursleden deel uitmaken van het bestuur.

Artikel 7 Voorzitter

1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en alle bijeenkomsten waarvoor geen leider is aangewezen. Bij zijn/haar afwezigheid vervangt een door de andere bestuursleden hem/haar. De voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering vast.

Artikel 8 Secretaris

De secretaris voert de formele correspondentie van de vereniging en maakt notulen van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (of: is verantwoordelijk voor het maken van de notulen). De notulen van de algemene ledenvergadering worden gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen van de bestuursvergaderingen en die van de algemene ledenvergadering worden na vaststelling door respectievelijk het bestuur en de algemene ledenvergadering, door secretaris en voorzitter ondertekend. Elk jaar maakt de secretaris een jaarverslag. De secretaris verricht overige administratieve werkzaamheden en draagt zorg voor het archief.

Artikel 9 Penningmeester

a. De penningmeester is belast met het geldelijk beheer en legt hiervan jaarlijks rekening en verantwoording af. b. Jaarlijks wordt een exploitatierekening en -balans gemaakt. c. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert jaarlijks de financiën d. Decharge van het bestuur gebeurt, na goedkeuring van het financiële jaarverslag door de algemene ledenvergadering. e. De kascontrolecommissie geeft schriftelijk aan, aan het bestuur van de bevindingen van de controle. f. Het hele bestuur ondertekend het financiële jaarverslag. g. Zes maanden na vaststelling van de exploitatierekening en balans wordt een tussenstand van de financiën opgemaakt h. Deze halfjaarlijkse rapportage kan door de leden desgevraagd worden ingezien.

Artikel 10 Overige bestuursleden

De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 12 Besluitvorming

1. Besluitvorming gebeurt bij gewone meerderheid, als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag, behalve in de gevallen waar de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

Artikel 13 Commissies

Het algemeen bestuur kan commissies benoemen voor bepaalde taken. Hiervoor kunnen aparte reglementen worden gemaakt.

Artikel 14 Wijziging Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 20 leden.

Artikel 15 Naam van de vereniging

De vereniging zal de naam dragen die in de statuten staan vermeld, mocht er een hoofdsponsor zijn dan zal de naam van de sponsor aan de verenigings naam worden gekoppeld en als zodanig dan genoemd worden in alle correspondentie van de vereniging.

Artikel 16. Sponsoring

De naam van een sponsor van een van de teams zal worden gekoppeld aan de naam van het team wat door hem/haar wordt gesponsord. De sponsorcommissie onderhoud nauwe contacten met deze sponsors, en voorziet de sponsor van de nodige informatie over het team (zoals team foto's, verslagen wedstrijddata, etc.).

Artikel 17 Slotartikel

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. 2. Leden kunnen over dergelijke besluiten altijd overleg plegen met het bestuur. Conform de statuten kunnen leden een algemene ledenvergadering bijeen roepen als ze een dergelijk besluit met andere leden willen bespreken.


Sponsorkliks


“SponsorKliks,